Nam Cực Tinh Huy
Tác giả Hồ Biểu Chánh
Nam Phong, Cẩm Thu Diền Đọc